> Співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ

Доповідь на міжнародній конференції "Словаччина, Польща та Україна: обмін досвідом з європейської інтеграції", Дніпропетровськ, 21 березня 2005 року

Ігор Бацько, начальник науково-дослідної лабораторії протидії злочинності Юридичної академії МВС України, канд.юрид.наук, підполковник міліції

Співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ

На початку нового століття система освіти та науки МВС України, яка на сьогодні готує висококваліфіковані кадри майже для усіх галузевих служб органів внутрішніх справ відзначить свою десяту річницю. Протягом невеликого терміну в відомчих закладах освіти сконцентровано значний науково-педагогічний потенціал, який постійно зростає. Якщо у 1995 р. загін викладачів та науковців складав 12 докторів та 205 кандидатів наук, то сьогодні це понад 110 докторів та 756 кандидатів наук.

Міністерство внутрішніх справ має науково-дослідні інститути, центри, лабораторії та інші наукові підрозділи. У навчальних закладах функціонують магістратури, ад'юнктури і докторантури, спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій, факультети підвищення кваліфікації наукових і педагогічних кадрів.

Наприкінці 90-х років керівництво Міністерства внутрішніх справ України розпочало розв'язання складного завдання щодо створення нової технологічної моделі органів внутрішніх справ, розробки дійсно наукових засад боротьби зі злочинністю, суттєвого удосконалення підготовки професіоналів охорони правопорядку в державі. Наукові дослідження - це важливий і універсальний інструмент забезпечення практичного спрямування навчального процесу, але разом з цим вони повинні більш ефективно впливати на удосконалення правоохоронної діяльності.

Науковці інституту працюють над пошуком різноманітних форм взаємодії з підрозділами органів внутрішніх справ. Зокрема з метою забезпечення наукової спрямованості навчального процесу, узагальнення і використання передового досвіду органів внутрішніх справ наказом по інституту і УМВС України в Дніпропетровській області створено філії профільних кафедр на громадських засадах, що дає можливість вченим і працівникам відповідних практичних підрозділів не тільки розглядати теоретичні питання, а й вирішувати цілком прикладні завдання спрямовані на боротьбу зі злочинністю.

Так, в минулому році підставі пропозицій філії кафедри інформатики та спеціальної техніки укладено угоду про спільну наукову розробку “Фототека кримінально-активних осіб” для забезпечення розшуку злочинців за розрізненою інформацією (міститися на одному лазерному диску). У електронну уже введено базу понад 60 тис фотографій, проводиться обробка текстової інформації.

Водночас працівники управління оперативної інформації УМВС на замовлення філії кафедри надають допомогу щодо використання у навчальному процесі автоматизованих інформаційних систем “Арсенал”, “Архів”, “Корупція” та інших. Фахівці інституту підготували необхідні методичні матеріали для впровадження цих баз у навчальний процес. Поряд з цим таке співробітництво допомагає здійснювати відбір та вивчення кандидатів до вступу у магістратуру та ад'юнктуру. Кандидати, які співпрацюють у філії, мають можливість отримати допомогу у підготовці наукових статей, доповідей або тез до конференцій, наукових семінарів, круглих столів тощо. Це лише один приклад можливостей практичного співробітництва.

Разом з цим необхідні заходи радикального характеру, що будуть сприяти практичним результатам відомчої науки. Зокрема, вимагає посилення управлінська функція Міністерства щодо організаційного забезпечення наукових досліджень, координації і контролю, збалансування функцій, відповідальності служб і підрозділів органів внутрішніх справ разом з навчальними закладами за підсумки цієї діяльності. Навчальні заклади і підрозділи органів внутрішніх справ мають централізовано отримувати замовлення щодо наукових розробок та впровадження їх у практичну діяльність по боротьбі зі злочинністю.

Зміни у законодавстві, нормативно-правовому регулюванні науково-дослідної діяльності, підготовці науково-педагогічних кадрів, обумовлюють більш гнучкого коригування відомчих нормативних актів, наказів та інших документів, що безпосередньо впливають покращання науково-дослідної роботи. Необхідно удосконалення штатної структури наукових підрозділів відомчих навчальних закладах.

Так, вимагає перегляду Положення про організацію науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт у науково-дослідних установах та навчальних закладах системи МВС України. Надання органами внутрішніх справ замовлень на розробку вченими відомчої системи актуальних питань боротьби зі злочинністю забезпечує органічне поєднання теорії і практики, усуває прогалини у підготовці майбутніх спеціалістів, є важелем розвитку наукових досліджень. Виходячи з основних завдань науково-дослідної та дослідницько-конструкторської діяльності в системі МВС України необхідно удосконалити нормативне регулювання обов'язкового співробітництва служб МВС України, УМВС, ГУМВС, ГУМВСТ, мiськрайлінорганів внутрiшнiх справ з відомчими закладами освіти, його механізм з урахуванням нових економічних умов.

Керівники служб МВС України, УМВС, ГУМВС, ГУМВСТ, УМВС в областях та ректори вищих навчальних закладів повинні нести персональну відповідальності перед міністерством за підсумки співробітництва у галузі наукових досліджень, впровадження результатів у практичну діяльність, їх апробацію та отриманий ефект, і поряд зі звітуванням його перевірку.

Відомча система з її чіткою субординацією створює передумови для узагальнення перспективних тем наукових досліджень. Також необхідно прискорити вирішення питань, пов'язаних з узгодженням тем дисертаційних досліджень в МВС, які б відповідали потребам правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ. Вибір, узгодження та реєстрація тематики дисертаційних досліджень, оприлюднення її для вчених, викладачів, працівників органів внутрішніх справ буде процедурою перевірки відповідності та доцільності наукових намагань здобувача завданням органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю.

Узгодження та реєстрація тематики робіт магістрів, дисертаційних досліджень ад'юнктів та докторантів повинно мати чітко виписаний та дієвий механізм, а процедура швидкою та об'єктивною, яка б не перетворила її у гальмо наукової думки. Для посилення практичної спрямованості магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій, їх тематика повинна визначатися навчальним закладом при зарахуванні кандидата на навчання до магістратури або ад'юнктури та відповідати проблематиці, характерній для напрямку діяльності комплектуючого навчального закладу (органа) або особливостями правоохоронної діяльності у регіоні.

Розробці практичних питань боротьби зі злочинністю та розвитку інших прикладних розробок у магістерських роботах, кандидатських та докторських дисертаційних дослідженнях має сприяти їх прилюдний захист за участю представників галузевих підрозділів і служб Міністерства внутрішніх справ шляхом неофіційного опонування.

Важливим важелем підвищення практичної спрямованості дисертацій є визначення єдиного підходу щодо впровадження та апробації результатів досліджень. Аналіз нормативно-правової бази та практики підготовки дисертацій засвідчує, що на сьогодні результати наукової роботи фіксуються різноманітними документами (довідками, актами та іншими матеріалами), які не завжди відповідають необхідному рівню. Міністерству необхідно розробити зразки документів, які за формою та змістом засвідчували б реальні результати впровадження наукових досліджень у законотворчу діяльність, навчально-виховний процес та практику діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю

Нагальною потребою є створенням у МВС України єдиного інформаційного банку даних щодо накопичення науково обґрунтованих пропозицій та практичних рекомендацій, а також доступних форм використання такої інформації працівниками відповідних служб і підрозділів органів внутрішніх справ для впровадження у практичну діяльність.

Впровадженню результатів науково-дослідної роботи повинні сприяти науково-практичні конференції, як важлива форма діяльності вищих навчальних закладів. Необхідно посилювати їх роль у обміні досвідом між вченими і практичними працівниками органів внутрішніх справ. Відомчі навчальні заклади і регіональні органи внутрішніх справ повинні щорічно планувати проведення таких конференцій з відображенням у звітності відомостей про сумісно розроблені методичні та практичні рекомендації вчених та працівників органів внутрішніх справ. Керівникам служб МВС України, УМВС їх заступникам, начальникам провідних служб і підрозділів вважати участь у таких заходах важливою формою зв'язку з відомчими навчальними закладами, ознайомлення професорсько-викладацького складу, курсантів і слухачів з результатами оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ в регіоні, актуальними питаннями практики правоохоронної діяльності.

Фахівцям різних юридичних спеціальностей відомчої системи освіти та науки, а також практичним працівникам необхідно створювати власні професійні об'єднання науковців і практиків подібні спілкам юристів (адвокатів), кримінологічній асоціації тощо, які будуть сприяти вирішенню проблем практичної діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю.

Науковці закладів освіти повинні використовувати таку форму співпраці з органами внутрішніх справ як спеціалізовані семінари-практикуми тематика яких попередньо направляється до органів внутрішніх справ. Семінар-практикум проводиться за темами, що викликали найбільшу зацікавленість працівників карного розшуку, дільничних інспекторів, працівників державної служби економічної безпеки та практичних працівників інших служб. Для учасників семінару формується пакет нормативних документів, методичних розробок та рекомендацій.

Враховуючи, що переважна більшість наукових розробок з питань боротьби зі злочинністю знаходить відображення у різноманітній друкованій продукції (вісники, збірники наукових праць, посібники, методичні рекомендації) необхідно підвищити роль бібліотек відомчої системи у поширенні інформації про зазначені наукові розробки. Контрольні примірники видань слід обов'язково направляти до бібліотек відомчих навчальних закладів та УМВС областей. Бібліотеки повинні організовувати науково-практичні семінари, виставки нової літератури, надання відзивів (рецензій) на наукові, навчальні і методичні видання та надсилати їх до навчальних закладів-видавців. Такий зворотній зв'язок буде сприяти визначенню кращих робіт, які користуються попитом у працівників органів внутрішніх справ.

Відомчу науку повинні просувати фахівці, які мають достатній досвід, обізнаність та здатність до творчого вирішення проблемних питань діяльності служб і підрозділів органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю. Створення такого резерву повинно стати постійним, безперервним елементом навчального процесу та наукової роботи. Наш досвід відбору кадрів до магістратури і ад'юнктури засвідчує, що така діяльність вимагає наукових засад, ретельного вивчення кандидатів, визначення мети та бажання здобувача працювати на викладацькій і науковій роботі в органах внутрішніх справ.

З цією метою вченими вивчається та враховується кращий вітчизняний та зарубіжний досвід, проводяться соціологічні дослідження, що мають своїм завданням виявити найбільш складні питання у практичній діяльності органів внутрішніх справ та знаходити шляхи і засоби їх вирішення. У таких дослідженнях використовуються різноманітні наукові методи та відповідний інструментарій.

Завершуючи свій виступ, хочу висловити впевненість, що виступи гостей конференції, наукові доповіді, дискусії на пленарному засіданні і в секціях будуть сприяти подальшому розвитку наукових досліджень у сфері боротьби зі злочинністю як головного напрямку правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ.


Copyright © 2005 by DB NISS